Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget

Remissvar på SOU 2016:4, 13 februari 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över rubricerade betänkande. DO tillstyrker utredningens förslag. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen (2008:567) finns en skyldighet för den som representerar skolledningen att ingripa mot yttranden som trakasserar en elev. Utredningen framhåller att skolan i dessa fall måste agera på ett sätt som inte strider mot yttrandefriheten. Enligt utredningen står det i strid med yttrandefriheten att avbryta en till skolan inbjuden person därför att hen trakasserar en elev om trakasserierna inte är att anse som brottsliga. DO framhåller att en sådan gränsdragning måste göras även i ljuset av EU-rätten. DO menar att avvägningen mot brottsliga uttalanden sannolikt skulle anses proportionerlig även i ett EU-rättsligt perspektiv.

Vidare beskriver utredningen att det i skolans uppdrag kan finnas spänningar mellan olika intressen och att det därmed kan uppstå ett dilemma i samband med att politiska partier bjuds in till skolan. I detta sammanhang vill DO särskilt framhålla skolans skyldighet att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom verksamheten. DO vill även påtala att nya bestämmelser om aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2017.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/398 ) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Carolina Stiwenius och Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Rickard Appelberg och Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Tillbaka till toppen