Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget

Remissvar på Ds 2017:34, 28 september 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för myndighetens verksamhet.

DO har inget att erinra mot de förslag som lämnas i promemorian.
Beslut i detta ärende (LED 2017/366) har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Björn Brodin.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Björn Brodin, utredare

Tillbaka till toppen