Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Remissvar på Ds 2017:12, 7 juni 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som har relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i denna promemoria.

Beslut i detta ärende (LED 2017/198) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också utredaren Jamal Nijim och enhetschefen Rickard Appelberg deltagit.

Lovisa Strömberg, chef för Utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson, utredare

Tillbaka till toppen