Medieutredningens slutbetänkande En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang, och ansvar

Remissvar på SOU 2016:80, 13 mars 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i betänkandet. Utifrån DO:s uppdrag avger DO följande yttrande.

DO välkomnar Medieutredningens förslag om ett nytt villkor för mediestöd för att förhindra att staten bidrar till finansieringen av rasistiska eller sexistiska tidningar. Enligt förslaget behöver allmänna nyhetsmedier "präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet" för att kunna erhålla mediestöd.

DO har i ett tidigare yttrande över Presstödskommitténs slutbetänkande (SOU 2013:66) påtalat kritiken som riktas mot Sverige av Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) och även det svenska FN-förbundets parallellrapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté. Nuvarande skydd mot spridning av rasism i medierna anses här vara för svagt i Sverige.

DO ser positivt på förslaget om att det av mediestödsförordningen ska framgå att trösklarna för inträde i mediestödssystemet i vissa fall får vara lägre för allmänna nyhetsmedier som är riktade till det samiska folket och de nationella minoriteterna. DO vill dock lyfta vikten av att förordningen inte utformas på ett sådant sätt att den i sig riskerar att utgöra hinder för den för det samiska folket angelägna frågan om mediesamarbete inom Sápmi, det vill säga samarbete över statsgränser.

Beslut i detta ärende (LED 2016/477) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Ammar Makboul. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Lovisa Strömberg och Rickard Appelberg samt utredarna Jamal Nijim och Björn Brodin deltagit.

Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman

Ammar Makboul, Utredare

Tillbaka till toppen