Körkortslån

Remissvar på Ds 2017:35, 20 september 2017

Remissvar på Arbetsmarknadsdepartementets förslag Ds 2017:35, 20 september 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sitt yttrande till sådana frågor som har relevans för DO:s verksamhetsområde.

I förslaget nämns att den närmare avgränsningen av målgruppen för körkortslån avses ske på förordningsnivå men att det är sannolikt att den kommer att avgränsas genom vissa åldersgränser. DO vill påminna utredningen om diskrimineringsgrunden ålder och vikten av att risken för åldersdiskriminering beaktas i detta sammanhang. DO anser att det är viktigt att framhålla att det vid utarbetandet av nya förslag som föreskriver åldersgränser ska beaktas att syftet med åldersgränsen ska vara berättigat och åldersgränsen i sig ska vara lämplig och nödvändig för att nå syftet.

Beslut

DO har i övrigt inget att anföra beträffande förslaget. Beslut i detta ärende (LED 2017/346) har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Sofie Hellström.

Rickard Appelberg
Enhetschef Rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende

Sofie Hellström, Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen