ILO:s rapport V(1) Ending violence and harassment against women and men in the world of work

Remissvar 4 september 2017

Med utgångspunkt i ILO-kommitténs önskemål begränsar Diskrimineringsombudsmannen (DO) sitt yttrande till frågor i ILO-enkäten som är av direkt relevans för DO:s verksamhet.

11. Ja. Begreppet "employer" bör även omfatta den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör anställda, praktikanter med flera.

17. Det bör även övervägas om äldre personer ska uttryckligen inkluderas.

18 -19. Ja, det är viktigt med konkret utformning av krav på aktiva åtgärder i det förebyggande arbetet mot våld och trakasserier.

43. Kunskap om våldets och trakasseriernas utbredning och uttryck och vilka målgrupper som typiskt sett drabbas bör omfatta alla diskrimineringsgrunder. Sådan kunskap kräver olika instrument för att kunna samlas in; statistik, frivilliga enkäter, djupintervjuer, samverkan mellan fackförbund och arbetsgivare med mera.

I övrigt välkomnar DO att ILO konferensen antar instrument som rör frågor om våld och trakasserier i samband med arbetet och ser positivt på innehållet i de skrivningar som föreslås.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/337) har fattats av Peter Wråke efter utredning och förslag från Annika Höög. I den slutliga handläggningen har också utredare Eva Nikell deltagit.

Peter Wråke, Enhetschef rättsenhet arbetsliv

Annika Höög, Utredare

Tillbaka till toppen