Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism

Remissvar på SOU 2017:72, 18 december 2017

Enligt Diskrimineringsombudsmannens (DO) mening finns det skäl att understryka att det åligger det allmänna att effektivt bekämpa allvarlig brottslighet i form av terrorism.

Myndigheten vill samtidigt rikta ljuset på att det sätt på vilket den straffrättsliga och anslutande lagstiftningen inom detta område tillämpas kan leda till hinder för vissa etniska eller religiösa minoriteter. Vissa av dessa hinder återfinns inom områden vilka skyddas av diskrimineringslagen, exempelvis i arbetslivet och vid handel med varor och tjänster. Sådana hinder kan i vissa fall utgöra risker för att enskilda personer diskrimineras, vilket illustreras av ärenden som DO drivit i domstol1.

DO erfar också i sammanhanget, exempelvis från myndighetens analyser av anmälningar2 , att upplevelser av diskriminering som är kopplade till hotbilder, extremism och säkerhet är vanligt förekommande. Anmälare beskriver sådana upplevelser från flera områden i samhället, exempelvis i kontakten med banker, i butiker och på flygplatser.

Enligt DO:s uppfattning kan det mot denna bakgrund finnas anledning att inom ramen för ärendets fortsatta beredning uppmärksamma vikten av att tillämpningen av lagstiftningen inom detta område inte i förlängningen medför att enskilda personer utsätts för diskriminering.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/439) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Andreas Lindholm. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Rickard Appelberg och Lovisa Strömberg samt utredaren Ammar Makboul deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Andreas Lindholm, utredare

Noter

1Se till exempel DO:s ärenden OMED 2006/1444.  (Ärendet rörde två män som inte fick skicka respektive ta emot pengar via finansserviceföretaget Western Union eftersom deras muslimska namn förväxlades med namn på internationella sanktionslistor. DO stämde företaget i domstol och Stockholms tingsrätt fann att det utgjorde indirekt diskriminering när männen inte fick sätta in pengar) och ANM 2015/845 (Ärendet rörde ett företag i försvarsbranschen som nekade en person att göra praktik, eftersom personen var född i Irak. Personen var uppväxt i Sverige och hade svenskt medborgarskap. DO bedömde att företaget hade gjort sig skyldig till diskriminering. DO och det anmälda företaget nådde en förlikning).

2Kedjor av händelser – En analys av anmälningar och diskriminering från muslimer och förmodade muslimer, DO, 2016.

Tillbaka till toppen