Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

Remissvar på Ds 2017:27, 15 augusti 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

DO:s remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

När det gäller möjligheten för säsongsarbetare att begära rättslig prövning och få tillgång till skyddsåtgärder mot ogynnsam behandling hänvisar utredningen till gällande rätt. Det är sannolikt svårare för den som vistas tillfälligt i landet att tillvarata sina rättigheter.

Utredningen bedömer att direktivets krav på sanktioner i huvudsak uppfylls genom gällande rätt. Mot bakgrund av de låga skadeståndsbelopp som svenska domstolar dömer ut är det tveksamt om svensk rätt uppfyller kraven på effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner.

Beslut i detta ärende (LED 2017/307) har fattats av enhetschef Peter Wråke efter utredning och förslag från utredare Evalena Ödman.

Peter Wråke
Chef Rättsenheten arbetsliv

Evalena Ödman
Utredare

Tillbaka till toppen