Förslag till nytt direktiv om balans mellan arbets- och privatliv

Remissvar på Arbetsmarknadsdepartementet Dnr A2017/00950/ARM, 16 juni 2017

Diskrimineringsombudsmannens (DO) remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

DO:s arbete och forskning visar att kvinnor, som en direkt följd av att de tar ut en större andel av föräldraförsäkringen, bland annat har en sämre löneutveckling, sämre befordringsmöjligheter och får lägre pension än män. Av de reformer som hittills genomförts inom området är reserverade månader den som haft en effekt på fördelningen av föräldrapenningsdagarna mellan kvinnor och män. DO bedömer således att en individualiserad föräldraförsäkring är ett effektivt sätt att bidra till en jämn fördelning av föräldraledigheten samt jämställdhet mellan män och kvinnor.

Myndigheten stöder förslaget att förlänga den del av föräldraledighetsperioden som inte kan överlåtas från en förälder till en annan från en månad till fyra månader. Det finns dock anledning att i sammanhanget föra fram vikten av möjligheten att kunna göra undantag från en strikt individualisering, till exempel med anledning av olika familjekonstellationer. DO förordar en än mer inkluderande syn på föräldraskapet där olika familjebildningar synliggjorts och där föräldraförsäkringssystemet inte enbart utgår från en heteronormativ syn på familjen.

DO har inga synpunkter på förslaget gällande anhörigvårdare.

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Caroline Mitt. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Peter Wråke och utredare Patrik Edgren deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Caroline Mitt
Utredare

Tillbaka till toppen