Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

Remissvar på Ds 2017:6, 20 juni 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i promemorian. Utifrån DO:s uppdrag avger DO följande yttrande.
DO välkomnar promemorians förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall.

DO vill lyfta vikten av att i den fortsatta beredningen också särskilt uppmärksamma det historiska perspektivet på hur övergrepp som exempelvis tvångssterilisering påverkat hur transpersoner genom åren har utsatts och än i dag utsätts för diskriminering i samhället. Det finns således en misstro mot myndigheter bland många transpersoner som har samband med tidigare bland annat lagstiftning.

Beslut i detta ärende (LED 2017/180) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Ammar Makboul. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Ammar Makboul
Utredare

Tillbaka till toppen