Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialisttjänstgöring (ST)

Remissvar på Socialstyrelsens förslag, 15 september 2017

Diskrimineringsombudsmannen har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sitt yttrande till sådana frågor som har relevans för DO:s verksamhetsområde.

Om målbeskrivningen

DO välkomnar förslaget att det i den målstyrda utbildningen anges specialitetsövergripande delmål i målbeskrivningarna med krav på kunskaper eller färdigheter i mångfald och jämlikhet, patienter med särskilda behov, barn och ungdomar samt geriatrik.

Bestämmelser om hur ST från utlandet med mera får tillgodoräknas i utbildningen
DO välkomnar också förslaget med regler om tillgodoräknande av kompetens så som tidigare ST, meriter från forskarutbildning, specialister från tredje land och delar av tjänstgöring från annat EES-land eller tredjeland (8 kap).

Diskrimineringsombudsmannen har i övrigt inget att anföra beträffande förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/304) har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från utredaren Anna Fritshammar. I den slutliga handläggningen har även utredaren Annika Höög och utredaren Eva Nikell deltagit.

Rickard Appelberg, chef för rättsenhet samhällsliv och utbildning

Anna Fritshammar, utredare

Tillbaka till toppen