Förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter med anledning av regeringsbeslut om nationella It-strategier

Remissvar på SKOLFS 2011:48 och SKOLFS 2011:14, 15 juni 2017

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen till ändringar i Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2011:48 om ämnesplan för ämnet svenska för döva i gymnasieskolan och SKOLFS 2011:14 om examensmål för yrkesdansutbildningen i gymnasieskolan.

DO vill dock generellt betona vikten av att säkerställa att gymnasieskolans it-miljö är tillgänglig på ett sätt som möter varje elevs individuella behov och förutsättningar.
Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Magdalena Sievers
Utredare

 

Tillbaka till toppen