Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret

Remissvar på förslag till ändring av SKOLFS 2015:28, 2 februari 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter över förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret.

Beslut i detta ärende (LED 2017/34) har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, Chef för Utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson, Utredare

Tillbaka till toppen