Förslag om grundläggande krav på tillgänglighet med anledning av beredningen av nytt mediestöd

Remissvar på Ku2017/02492/MF, 8 november 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) lämnar följande yttrande avseende ovanstående betänkande.

DO har tagit del av underlaget och kan konstatera att frågan om huruvida statliga bidrag till medier ska ställa krav på tillgänglighet eller ej inte direkt sorterar under diskrimineringslagen.

Trots detta vill DO stödja förslaget att tillgängliggörande insatser bör vara en förutsättning för att uppbära statligt mediestöd. Allmänheten, som är mottagare av det mediala utbudet, är en grupp med flertalet olika funktionsvariationer och -förmågor, i konsekvensens namn bör därför ett statligt bidrag också förhålla sig till det. Såväl Sveriges nyligen antagna nationella funktionshinderpolitik såsom kraven i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige ratificerat, stödjer ett liknande förhållningssätt.

Att organisera mediestödet med ett ytterligare, ej villkorat, produktionsstöd just avseende tillgänglighet, kan riskera att bidra till att frågor om tillgängliga medier för alla oavsett funktionsförmåga blir ett sidospår, eller en särlösning, ett frivilligt arbete för medier som så önskar och inte en fråga som rör samtliga medier och mediekanaler.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/476) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman 

Olle Andersson Brynja, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen