Förslag om att upphäva allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Remissvar på SKOLFS 2012:10, 24 mars 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta följande synpunkter.

DO har förståelse för att Skolverket avser att upphäva Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. DO ser gärna att arbetet med att ta fram nya allmänna råd sker skyndsamt och att Skolverket under tiden utan allmänna råd, tillhandahåller någon annan form av vägledning, särskilt gällande bestämmelserna i 2 kap. diskrimineringslagen (2008:567).

Ombudsmannen ber att få återkomma med svar om vilket behov DO ser av stöd och vägledning avseende bestämmelserna i 3 kap. diskrimineringslagen.
Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också utredaren Carl Lind och enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Anna Ericsson
Utredare

Tillbaka till toppen