Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Remissvar på SOU 2017:54, 20 september 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. Diskrimineringsombudsmannen (DO) avgränsar yttrandet till frågor av relevans utifrån myndighetens verksamhetsområde.

Som DO tidigare konstaterat kan förslag till regleringar eller åtgärder som särskilt tar sikte på gruppen nyanlända elever vara problematiska ur ett diskrimineringsrättsligt perspektiv. Det är därför av stor vikt att det görs en noggrann diskrimineringsrättslig analys inför förslag av detta slag. Utredningen har i detta betänkande presenterat en grundlig diskrimineringsrättslig analys och DO instämmer i slutsatsen att de lämnade förslagen inte står i strid med diskrimineringslagens bestämmelser.

Enligt DO:s uppfattning är det angeläget att genomförandet och effekterna av de föreslagna åtgärderna noggrant följs upp. Vid en sådan uppföljning är det viktigt att undersöka huruvida åtgärderna i praktiken genomförs på ett sådant sätt att nyanlända elever på det sätt som avses får en individanpassad utbildning. Uppföljningen bör även användas till grund för ett ställningstagande till om det kan krävas ytterligare insatser för att uppnå syftet bakom de nu aktuella förslagen.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk och enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman

Anna Ericsson, Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen