EU-kommissionens förslag till ändringar i tågpassagerarförordningen

Remissvar på 1371/2007/EG, 23 november 2017

DO har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

DO är positiv till förslagets utökade krav på åtgärder för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Införandet av nya bestämmelser gällande tillgänglig information, assistans och utbildning för personal hos järnvägsföretag och stationsförvaltare överensstämmer med DO:s syn att dessa områden utgör viktiga förutsättningar för personer med funktionsnedsättnings möjligheter att använda sig av järnvägstrafik på ett jämförbart sätt som andra resenärer.

Angående rättigheten för personer med funktionsnedsättning att köpa biljetter på tåg när biljettkontor och tillgängliga biljettautomater saknas som föreslås införas i artikel 10 befarar DO att begreppet tillgängliga biljettautomater kan leda till tillämpningsproblem. Då det torde vara i det närmaste omöjligt att försäkra sig om att en biljettautomat kan användas på ett jämförbart sätt av alla oberoende av funktionsförmåga är det oklart om bestämmelsen i praktiken innebär att samtliga tåg som trafikerar obemannade stationer måste erbjuda biljettförsäljning ombord eller om biljettautomater ska anses tillgängliga om de lever upp till någon viss standard. DO är i övrigt positiv till införandet av rättigheten.

DO är även positiv till förslaget om utökade klagomålsmöjligheter då det kan antas förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter i samband med tågresor.

I övrigt har DO inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/464) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Carl Lind. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Rickard Appelberg och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Carl Lind, utredare

Tillbaka till toppen