Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

Remissvar på SOU 2016:60 , 13 januari 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag.

DO har, utifrån det område DO har att bevaka, inget att erinra mot förslagen. DO ser positivt på att det med "samlag" i bestämmelserna om sexuellt övergrepp och sexuellt övergrepp mot barn avses samlag med såväl personer av samma som av olika kön samt att lagtexten görs könsneutral.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/393) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Emmah Edström.

Tillbaka till toppen