Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Remissvar på Ds 2016:45, 20 januari 2017

Diskrimineringsombudsmannen har inte några synpunkter på departementspromemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2016/470) har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Andreas Lindholm.

Rickard Appelberg, enhetschef

Andreas Lindholm, utredare

Tillbaka till toppen