Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

Remissvar på SOU 2017:28, 22 juni 2017

Diskrimineringsombudsmannens (DO) remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

Enligt betänkandet ska arbetsmiljöcentrumet beakta kvinnors arbetsmiljö i kvinnodominerade branscher och på kvinnodominerade arbetsplatser. DO anser att ett framtida arbetsmiljöcentrum inte endast bör beakta kön utan samtliga sju diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) i sitt arbete.

Arbetsmiljölagstiftningen har flera beröringspunkter med diskriminerings-lagstiftningen. Det gäller bland annat diskrimineringslagens aktiva åtgärdsbestämmelser gällande arbetsfördelningen, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, de fysiska och psykiska arbetsförhållandena och kraven på tillgänglighet. Med anledning av att diskrimineringslagen angränsar till, och i vissa delar även sammanfaller med arbetsmiljölagstiftningen, kan ett ömsesidigt kunskapsutbyte vara av stort värde för respektive verksamhet. DO betonar därför vikten av dialog mellan DO och arbetsmiljöcentrumet.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Phuong Huynh. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Peter Wråke och utredare Patrik Edgren deltagit.

Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman

Phuong Huynh, Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen