Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning

Remissvar på SOU 2017:44, 5 oktober 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

DO vill inledningsvis instämma i utredningens slutsats att diskrimineringslagen är tillämplig då uppgifter som avser undervisning har överlämnats av huvudman på entreprenad. Av utredningen framgår det att huvudmän har skyldigheter i enlighet med skollagen när det kommer till kränkningar i skolan. DO vill i sammanhanget påminna om att utbildningsanordnare även har skyldigheter i enlighet med diskrimineringslagen när det kommer till kränkningar i form av diskriminering i skolan och att dessa skyldigheter även gäller vid fjärr- och distansundervisning.

DO delar utredningens ståndpunkt att skolans undervisning i första hand ska bedrivas som närundervisning, men att fjärr- och distansundervisning kan vara ett alternativ då en elev/elever i annat fall skulle ha stått utan undervisning. Vidare instämmer DO i utredningens uppfattning att huvudmannen i första hand bör bedriva undervisning själv och inte överlämna det på entreprenad.

DO välkomnar en reglering av fjärr- och distansundervisning. Detta mot bakgrund av de negativa effekter som kan finnas av fjärr- och distansundervisning. I sammanhanget vill DO lyfta att vi i vårt arbete ser att elever med bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan uppleva sig diskriminerade i skolan genom till exempel att stängas ute från både utbildning och från undervisning. Med tanke på bland annat det viktiga socialiseringsuppdraget som skolan har och som närundervisningen fyller, som också lyfts i utredningen, vill DO dock understryka vikten av att fjärr- och distansundervisning används som en sista utväg efter att möjligheterna till närundervisning är uttömda. Fjärr- och distansundervisning får inte bli ett alternativ till att säkerställa elevers eventuella behov av särskilt stöd eller extra anpassningar inom ramen för den ordinarie närundervisningen eller som en ursäkt för skolan att undslippa ansvaret att arbeta mot diskriminering.

Mot bakgrund av att utredningens förslag möjliggör en utvidgning av fjärr- och distansundervisning vill DO framföra behovet av att få till stånd mer kunskap, forskning om och utvärdering av fjärr- och distansundervisning. DO menar att det bland annat är viktigt att kunskap om fjärr- och distansundervisnings eventuella positiva och/eller negativa effekter belyses och utvärderas utifrån ett diskrimineringsperspektiv.

Avslutningsvis vill DO understryka betydelsen av att säkerställa att den fjärr- och distansundervisning som bedrivs är tillgänglig för alla elever oavsett funktionsförmåga.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/350 ) har fattats av Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också utredaren Anna Werner och stf. Diskrimineringsombudsmannen Lovisa Strömberg deltagit.

Lovisa Strömberg, Stf. Diskrimineringsombudsman

Ulrika Bertilsson, Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen