Enklare att föra över premiepensionsrätt samt borttagande av föreskrifter om hustrutillägg

Remissvar på S2017/01130SF, 18 maj 2017

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är anmodad att svara på remissen angående borttagande av föreskrifter om hustrutillägg och har i den frågan inget att erinra. DO vill dock i sammanhanget lyfta några synpunkter som ligger i linje med i det svar myndigheten lämnade vid remitteringen av promemorian Jämställda pensioner? Ds 2016:19.

DO vill också här lyfta vikten av att i arbetet med att uppnå jämställda pensioner också belysa och förhålla sig till aspekter på kvinnors deltidsarbete och sambanden mellan det ojämställda arbetslivet och det ojämställda familjelivet, liksom hur samverkan mellan diskriminering kopplat till olika grunder påverkar villkoren i arbetslivet.

DO menar att förslag om att föra över pensionsrätter mellan makar som inte beaktar den ojämställda fördelningen av tid mellan kvinnor och män i arbets- och familjeliv riskerar att konservera denna situation. Om möjligheten till överföring av pensionsrätt mellan makar upphör automatiskt vid skilsmässa kan det resultera i att den part som har de lägsta inkomsterna hamnar i ett ofrivilligt ekonomiskt beroende.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/174 ) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Eva Nikell.

Lovisa Strömberg, Chef för Utvecklingsenheten

Eva Nikell, Utredare på Utvecklingsenheten

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen