En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning

Remissvar på SOU 2016:77, 21 februari 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

Utredningen tar upp att studieavbrott och ofullständiga studier kan bero på bristande stöd och förekomsten av trakasserier och annan kränkande behandling. DO välkomnar därför att utredningen föreslår åtgärder för att säkerställa tillgången till och kvalitén på stödåtgärder. Förslaget om att elever ska få stöd utifrån utbildningen i dess helhet är särskilt viktigt. DO konstaterar dock att det avseende området stödåtgärder saknas en genomgång om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Enligt 1 kap. 4 § p.3 diskrimineringslagen (2008:567) är bristande tillgänglighet när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Beslut  

Vad gäller förekomsten av trakasserier och annan kränkande behandling och deras negativa effekt på studier, vill DO framhålla att en skola fri från kränkningar och diskriminering är en viktig faktor för den enskildes närvaro i skolan. DO kan därför inte nog understryka utbildningsanordnares skyldighet att (i enlighet med 3 kap. 16 § DL) bedriva ett arbete med aktiva åtgärder.

Beslut i detta ärende (LED 2016/451) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också utredarna Gustav Staaf och Ann Frisell Ellburg samt enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman

Anna Ericsson, Utredare

Tillbaka till toppen