Ekonomistyrningsverkets rapport Analys av Sametinget

Remissvar på Ku2017/00365/DISK, 14 augusti 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående rapport. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

DO delar i huvudsak den bild som Ekonomistyrningsverket ger vad gäller Sametingets komplexa uppdrag och roll som både förvaltningsmyndighet och folkvalt organ.

De författningsförändringar som Ekonomistyrningsverket ger förslag på i rapporten har DO inga synpunkter på, men DO vill framhålla att förslagen behöver beredas vidare, inte minst utifrån samers rättigheter som urfolk.

Beslut i detta ärende (LED 2017/195) har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Björn Brodin.

Lovisa Strömberg, chef utvecklingsenheten

Björn Brodin, utredare

Tillbaka till toppen