Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering

Remissvar på N2015/00368/PBB, 14 mars 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har erhållit en remiss med begäran om att lämna synpunkter på vissa delar av ovanstående rapport. DO har inga synpunkter på förslaget som sådant, men vill lämna en synpunkt avseende konsekvensanalysen.

Boverket lägger i sin rapport fram ett förslag till förordning om statlig hyresgaranti. DO saknar emellertid en analys som behandlar hur detta förslag skulle kunna påverka situationen för personer som blir diskriminerade eller riskerar att bli diskriminerade på bostadsmarknaden. Det förefaller inkonsekvent med tanke på att Boverket i rapporten just lyfter fram diskriminering som ett konkret etableringshinder på bostadsmarknaden. DO vill uppmärksamma om inkonsekvensen att diskriminering som hinder, i motsats till övriga hinder som uppmärksammats, inte redogörs för i konsekvensanalysen.

Beslut i detta ärende () har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja. I den slutgiltiga handläggningen har även enhetschef Lovisa Strömberg och juristen Cecilia Asklöf deltagit.

Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman

Olle Andersson Brynja, Utredare

Tillbaka till toppen