Befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

Remissvar på utkast till lagrådsremiss , 31 januari 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utkast till lagrådsremiss. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

Diskrimineringsombudsmannen har inget att anföra beträffande förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från juristen Anna Fritshammar.

Rickard Appelberg, enhetschef

Anna Fritshammar, jurist

Tillbaka till toppen