Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde

Remissvar på Ds 2017:33, 26 september 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för myndighetens verksamhet.

I promemorian föreslås bland annat att Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) ska ha rätt att, utan samtycke, behandla uppgifter om sexuell läggning. Syftet med förslaget anges vara att även fortsättningsvis göra det möjligt för IFAU att till exempel studera om individer diskrimineras på grund av sexuell läggning inom utbildningsväsendet eller på arbetsmarknaden. Enligt förslaget bör dock lagstödet för behandling av uppgifter om sexuell läggning, liksom i dag, inte omfatta uppgifter som rör en persons sexualliv.

Förslaget kan i denna del sägas illustrera det förhållandet att vissa av de i diskrimineringslagen angivna diskrimineringsgrunderna även utgör känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Medan DO fullt ut delar uppfattningen att det finns ett behov av ökad kunskap om förekomsten av diskriminering inom olika samhällsområden, inklusive kunskap om sådan diskriminering som har samband med sexuell läggning, finns det anledning att framhålla att erfarenheter visar att registrering av denna typ av uppgifter i vissa situationer också kan riskera att leda till diskriminering i kontakter mellan myndigheter och allmänhet. Insamling, registrering och behandling av känsliga personuppgifter av detta slag väcker också frågeställningar ur integritetssynpunkt. Det finns därför skäl att särskilt noga överväga på vilket sätt och med vilka metoder sådan kunskap på lämpligast sätt kan utvecklas.

Frågan om under vilka förutsättningar det kan anses lämpligt att, i syfte att få ökad kunskap om diskriminering, samla in och behandla detta slags uppgifter kräver enlig DO:s uppfattning ingående överväganden. I denna del kan konstateras att någon uppgift om på vilket sätt IFAU har möjlighet att ta del av uppgifter om sexuell läggning, och hur dessa uppgifter i så fall inhämtas, inte redovisas i promemorian. Inte heller redovisas de överväganden som ligger bakom promemorians implicita ställningstagande att IFAU, i syfte att studera förekomsten av diskriminering, bör ha möjlighet att behandla uppgifter om sexuell läggning men inte vissa andra typer av känsliga personuppgifter som samtidigt utgör diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen. Enligt DO:s uppfattning finns det mot denna bakgrund anledning att under ärendets fortsatta beredning göra de här aktualiserade frågeställningarna till föremål för en mer ingående belysning.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/326) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från Evalena Ödman. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk, enhetschefen Lovisa Strömberg och enhetschefen Peter Wråke deltagit.

Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman

Evalena Ödman, Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen