Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd

Remissvar på S2017/06357/FST, 18 december 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO har i ett tidigare remissvar yttrat sig över Ds 2017:11 som i likhet med förevarande promemoria innehåller resonemang och förslag om att ändra retroaktiviteten avseende efterlevandestöd. DO fann inte någon anledning att invända mot slutsatserna i sak, men framhöll att det kunde finnas anledning att komplettera promemorians diskrimineringsrättsliga analys i vissa delar.
DO konstaterar att den analys som nu redovisats i huvudsak motsvarar de synpunkter som DO tidigare framfört. DO har inget att erinra mot de förslag som redovisas i promemorian.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/513) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Gustav Staaf. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Rickard Appelberg och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Gustav Staaf, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen