Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Anpassning av svensk rätt till den reviderade VIS-förordningen

Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) yttrande är avgränsat till de frågor som berör DO:s uppdrag. DO har inga synpunkter på promemorians förslag. DO vill dock i sammanhanget understryka vikten av att VIS används på ett icke-diskriminerande sätt och att uppgifterna endast används för de särskilda och i förordningen uttryckligt angivna ändamålen.

I dagsläget omfattas offentlig verksamhet såsom Polismyndigheten endast av diskrimineringslagens bestämmelser när det gäller bemötande av allmänheten. I promemorian föreslås att Polismyndigheten ska bli VIS- myndighet samt att en eller flera särskilt utsedda enheter inom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten (i den polisverksamhet som bedrivs vid myndigheten), Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket och Försvarsmakten ska vara behöriga att inhämta VIS-uppgifter.

DO vill därför återigen påtala nödvändigheten av att diskrimineringslagens tillämpningsområde utvidgas så att offentlig verksamhet, exempelvis Polismyndigheten, fullt ut omfattas av lagens förbud mot diskriminering och att DO därmed kan följa upp myndigheternas användning av VIS och utöva tillsyn över att diskrimineringslagens följs.

Beslut i detta ärende (DO 2023/5760) har fattats av chefen för utvecklings- och analysenheten Cecilia Narby efter föredragning av utredaren Ulrika Bertilsson.

Cecilia Narby, chef utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2024