Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet att verkställa frihetsberövanden

Diskrimineringsombudsmannens, (DO:s) yttrande är avgränsat till de frågor som berör DO:s uppdrag. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Mot bakgrund av förslagen vill DO dock påtala nödvändigheten av att diskrimineringslagens tillämpningsområde utvidgas så att offentlig verksamhet, inklusive Polismyndighetens och andra rättsvårdande myndigheters verksamhet, fullt ut omfattas av lagens förbud mot diskriminering. Det skulle möjliggöra för DO att utöva tillsyn av händelser med anknytning till tillämpningen av förslagen i betänkandet.
Beslut i detta ärende (2023/5924) har fattats av Cecilia Narby efter föredragning av utredaren Olivia Novotny.

Cecilia Narby, tillförordnad chef Utvecklings- och analysenheten


Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 november 2023
Till toppen