Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över Livsmedelsverkets vägledning om hundar och andra husdjur

Diskrimineringsombudsmannen, (DO) har ombetts att yttra sig över ovanstående vägledning. DO har utifrån sitt uppdrag följande synpunkter.
DO anser att huvudrubriken bör ändras till ”Hundar och andra husdjur samt ledar- och assistanshundar”. Som en följd av detta bör även det första stycket ändras till ”På den här sidan får du veta vad som gäller enligt lagstiftningen för hur husdjur får vistas på livsmedelsanläggningar och hur lagstiftningen ska tolkas när det kommer till ledar- och assistanshundar.”

Vidare menar DO att texten under rubriken Ledar- och assistanshundar skulle tjäna på att bli än tydligare genom att diskrimineringslagen omnämns. DO föreslår därför följande text under denna rubrik. ”Kunder har som huvudregel inte rätt att ta med sig sina husdjur in i en butik eller en servering. Ledar- och assistanshundar är inte husdjur utan hjälpmedel. Ledar- och assistanshundar är särskilt tränade och bedöms stå under mycket god kontroll av sina förare.

Antalet ledar- och assistanshundar i Sverige är totalt ca 500 stycken och de eventuella risker som just dessa hundar medför i ett kundutrymme bedömer Livsmedelsverket som mycket låga. Det är angeläget att livsmedelsföretagare beaktar behovet av att ledar- och assistanshundar får följa med sin förare in i kundutrymmen. Livsmedelsverket menar därför att personer som använder ledar- och assistanshundar bör få ta med sig hunden in i en serveringslokal eller annat utrymme där kunder normalt vistas. Att neka en person som använder ledar- eller assistanshund tillträde till en butik eller servering skulle kunna utgöra diskriminering. Livsmedelsverket vill i sammanhanget därför också betona viken av att livsmedelsföretagaren, utöver ovanstående regelverk, även beaktar diskrimineringslagens (2008:567) förbud mot diskriminering.”

Avslutningsvis ser DO positivt på att Livsmedelsverket hänvisar till DO:s informationssida om ledar- och assistanshundförares skydd mot diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Beslut i detta ärende, (DO 2023/5472) har fattats av Cecilia Narby efter föredragning av utredaren Shrikant Ward. I den slutliga handläggningen har också experten Björn Brodin deltagit.

Cecilia Narby, tillförordnad enhetschef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 november 2023
Till toppen