Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Samhället mot skolattacker

Diskrimineringsombudsmannens (DO) yttrande är avgränsat till de frågor som berör DO:s uppdrag.

Avsaknad av diskrimineringsperspektiv

DO konstaterar att utredningen beskriver skolans ansvar för trygghet och förebyggande arbete, men att det saknas en presentation av diskrimineringslagens innehåll och dess betydelse för arbetet i skollagsreglerade verksamheter. Enligt DO är det angeläget att frågor om att motverka diskriminering och främja allas lika rättigheter och möjligheter beaktas och synliggörs i skolans arbete för att motverka skolattacker.

7.8 Förslag att Centrum för våldsbejakande extremism, Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten ska få i uppdrag att ta fram ett metodstöd för skolväsendets förebyggande arbete mot skolattacker

DO ställer sig tveksam till nyttan i att ta fram ett separat metodstöd gällande skolattacker. DO anser att det kan vara mer effektivt att inkludera arbete mot skolattacker i befintligt stödmaterial, till exempel Skolverkets ”Säkerhet och krisberedskap i skola och förskola” och CVE:s ”Metodstöd för att hantera oro för våldsbejakande extremism och skolattacker”. Om det ska tas fram nya metodmaterial som syftar till att öka elevers trygghet och förebygga kränkningar och våld i skolan vill DO lyfta att skolans ansvar att motverka diskriminering enligt diskrimineringslagen (DL, 3 kap. 16-17 §) bör inkluderas i dessa.

Beslut i detta ärende (2023/3832) har fattats av tillförordnade enhetschefen Cecilia Narby efter föredragning av utredaren Emma Wilén.

Cecilia Narby, tillförordnad enhetschef utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023