Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över förslag till förordning om ändring i förordningen om polisiära befogenheter i gränsnära områden

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ombetts att yttra sig över förslaget.
DO har tidigare lämnat ett yttrande över betänkandet. Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92) och då inte tillstyrkt förslagen om åtgärder i brottsförebyggande syfte och åtgärder för att kontrollera rätt till vistelse i Sverige. I yttrandet efterlyste DO en fördjupad analys av risken för diskriminering, ändringar av förslagen som efter en sådan analys kan bedömas som nödvändiga för att minska denna risk och förslag på kompensatoriska åtgärder i den fortsatta beredningen.

Lagen (2023:474) om polisiära befogenheter i gränsnära områden och förordningen (2023:475) om polisiära befogenheter i gränsnära områden trädde i kraft den 1 augusti 2023.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget till förordning om ändring i förordningen om polisiära befogenheter i gränsnära områden.
Beslut i detta ärende (DO 2023/4029) har fattats av enhetschefen Adrian Engman efter föredragning av sektionschefen Rebecca Hellgren.

Adrian Engman,
enhetschef rättsenheten


Sidinformation

Senast uppdaterad: 6 oktober 2023
Till toppen