Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

Diskrimineringslagens skydd mot diskriminering och brottsbalkens bestämmelse om hets mot folkgrupp, liksom bestämmelsen om olaga diskriminering och straffskärpningsregeln rörande hatbrott, kompletterar varandra och utgör tillsammans grunden för det juridiska skyddet mot diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning och mot rasistisk brottslighet.

Diskrimineringsombudsmannen, (DO) välkomnar därför utredningens förslag om förtydligande i olika avseenden av brottsbalkens och grundlagens bestämmelser om hets mot folkgrupp som utformats med beaktande av vilken kriminalisering som krävs i medlemsstaterna enligt EU:s rasismrambeslut.

Förslagen skulle, om de genomförs, göra det tydligare att Sverige efterlever sina internationella åtaganden på området och förändringarna i straffbestämmelsen skulle därmed även bidra till arbetet med att säkerställa tillgången till allas lika rättigheter och möjligheter.

Beslut i detta ärende (DO 2023/3229) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av experten Björn Brodin. I den slutliga handläggningen har också tillförordnade chefen för utvecklings- och analysenheten Cecilia Narby och experten Tarik Qureshi deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 oktober 2023
Till toppen