Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Boverkets förslag till nya föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Vad gäller krav på tillgänglighet hänvisar vi till vårt yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader.
Beslut i detta ärende (DO 2023/2832) har fattats av Cecilia Narby, efter föredragning av experten Janna Törneman.


Cecilia Narby, tillförordnad enhetschef utvecklings- och analysenheten


Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 september 2023
Till toppen