Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över En ny ordning för asylsökandes boende

Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) remissvar är avgränsat till de frågor som berör DO:s uppdrag. DO lämnar därför endast synpunkter på avsnitt 4.3 och 4.4.

Boende på asylboende som villkor för dagersättning och särskilt bidrag samt som villkor för undantag från kravet på arbetstillstånd

Utredningens förslag (SOU 2022/24) innebär att boende på asylboende ska vara ett villkor för dagersättning och särskilt bidrag, samt som villkor för undantag från kravet på arbetstillstånd. Undantag ska gälla för asylsökande som bor tillsammans med i Sverige bosatta nära familjemedlemmar eller asylsökande som med hänsyn till sina personliga förhållanden har synnerliga skäl att inte bo på asylboende.

DO avstyrker förslagen. DO:s bedömning är att det finns risk för diskriminerande effekter för vissa grupper av asylsökande genom att dessa särskilt kommer att missgynnas vid tillämpningen av de föreslagna bestämmelserna.

DO menar att undantagsmöjligheterna från reglerna i form av ett krav på synnerliga skäl är för restriktiva, vilket för asylsökanden i Sverige riskerar att ge upphov till särskilt missgynnande effekter för bland annat asylsökande personer med viss funktionsnedsättning, visst kön, viss ålder, viss religion och viss sexuell läggning. Detta kan komma att försämra dessa individers levnadsförhållanden i olika avseenden, till exempel vad gäller möjligheten till undantag från kravet på arbetstillstånd under asyltiden, och tillgången till en trygg och tillgänglig boendemiljö för äldre och personer med funktionsnedsättning.

De mycket begränsade undantagsmöjligheterna från nämnda krav väcker vidare allvarliga frågor om asylsökande personers lika rättigheter och möjligheter oavsett exempelvis funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning och ålder under handläggningstiden av deras ansökan, bland annat vad gäller möjligheten till arbete och rätten till skydd för privat- och familjeliv.

Beslut i detta ärende (DO 2023/2211) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av utredare Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också sektionschef Cecilia Narby deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman


Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 juni 2023
Till toppen