Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över departementspromemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslaget i ovanstående promemoria. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som berör DO:s uppdrag och verksamhetsområde.

DO har, liksom i tidigare yttrande, inga synpunkter i sig på att försörjningskravet för arbetskraftsinvandring ska öka. Men i och med att den höjning som nu föreslås i praktiken innebär en dubblering av inkomstkravet, väcks en del frågor som kan ha bäring på frågan om diskriminering och alla människors lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Det förhöjda försörjningskravet innebär att kvinnor i högre grad än män kan komma att nekas arbetstillstånd eftersom medianinkomsten för kvinnor är lägre. DO anser att regeringen bör undvika att bidra till att öka den redan ojämna fördelningen mellan män och kvinnor som råder bland arbetskraftsinvandrare. DO rekommenderar därför regeringen att noggrant analysera och överväga alternativa utformningar av försörjningskravet.

Vidare efterlyser DO en analys av hur det fördubblade försörjningskravet kan komma att påverka möjligheterna för personer som söker arbetstillstånd eller förlängning av arbetstillstånd, men som av skäl som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna inte lever upp till kravet. Det kan exempelvis handla om kvinnor som blir gravida eller personer som har en funktionsnedsättning som medför en minskad arbetsförmåga.

Beslut i detta ärende (DO 2023/2805) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Katarina Rouane. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Karolina Widell deltagit.

Lars Lindgren, chef Utvecklings- och analysverksamheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 juni 2023
Till toppen