Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov

Diskrimineringsombudsmannens (DO) yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s uppdrag och verksamhetsområde.

DO ser positivt på att det via Skolverkets digitala provtjänst blir möjligt att anonymisera elevers provsvar och att eleverna vid genomförandet av de digitala nationella proven har möjlighet att välja ett antal funktioner som på olika sätt bidrar till ökad tillgänglighet. DO delar Skolverkets bedömning att detta kan medföra en positiv effekt för eleverna och stärka rättssäkerheten och likvärdigheten. DO vill dock framhålla vikten av att eleverna vid deltagandet i digitala nationella prov ges likvärdiga förutsättningar för att kunna visa sina kunskaper och förmågor oavsett funktionsförmåga.

Åtkomst till internet, funktioner, applikationer och andra tjänster

Enligt 6 § i de nya föreskrifterna ska åtkomsten till internet, funktioner, applikationer och andra tjänster under provtillfället vara begränsad till att endast omfatta det aktuella provet och sådant som Skolverket beslutar ska vara tillåtet för provet. Rektorn får dock besluta om att en enskild elev vid provtillfället får ges utökad åtkomst till internet, funktioner, applikationer eller andra tjänster på den dator eller digitala enhet som provet genomförs på, om det finns särskilda skäl och åtkomsten sker på sådant sätt att syftet med provet inte motverkas. Som exempel på särskilda skäl uppger Skolverket situationer där det finns behov av individuella anpassningar för elever med funktionsnedsättningar.

DO vill i detta sammanhang påtala vikten av att rektorer får kunskap och vägledning för att kunna fatta rätt beslut om utökad åtkomst för elever med funktionsnedsättning. Att elever med funktionsnedsättning vid genomförandet av de nationella proven har tillgång till de digitala hjälpmedel som de behöver för att kunna visa sina kunskaper är enligt DO av central betydelse för att kunna garantera dem likvärdiga förutsättningar jämfört med elever utan funktionsnedsättning. Detta är sin tur av central betydelse för att förebygga och motverka förekomsten av diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Förbud att använda mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning

Enligt 9 § i de nya föreskrifterna om hantering och genomförande av digitala nationella prov är mobiltelefoner eller annan elektronisk utrustning utöver den digitala utrustning som uppges i instruktionerna inte tillåtna hjälpmedel. En liknande skrivelse ska enligt Skolverkets förslag även införas i de befintliga föreskrifterna för hantering och genomförande av nationella prov i pappersformat (SKOLFS 2013:19). Det huvudsakliga skälet för ett förbud av mobiltelefoner och annan teknisk utrustning är, enligt Skolverket, att motverka fusk och otillåten spridning av proven.

Med hänvisning till det ovan nämnda skälet bedömer Skolverket att det inte är lämpligt att ge rektorn möjlighet att göra undantag för en elev som brukar använda sig av digitala hjälpmedel i sin mobiltelefon som en extra anpassning eller särskilt stöd. Om det skulle visa sig att den enda möjligheten för en elev med funktionsnedsättning att använda ett visst tekniskt hjälpmedel är genom en egen mobiltelefon, och det inte anses lämpligt att eleven kan genomföra provet utan sin telefon, kan rektorn enligt Skolverket, undanta eleven från att delta i provet.

Att en elev inte får möjlighet att använda digitala hjälpmedel som den är i behov av som extra anpassning eller särskilt stöd innebär, enligt DO, att eleven kan komma att missgynnas i förhållande till andra elever i en jämförbar situation på ett sätt som har samband med funktionsnedsättning. Att undanta elever på de ovan beskrivna premisser från att delta i nationella prov, förefaller därmed stå i strid med diskrimineringslagens (2008:567) förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Enligt DO är det därför mycket angeläget att finna lösningar inom ramen för Skolverkets digitala provtjänst så att elever med funktionsnedsättningar har tillgång till de digitala hjälpmedel som de behöver för att kunna komma i en jämförbar situation med elever utan funktionsnedsättning.

Behov av uppföljning

I sitt yttrande över SOU 2016:25 ”Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nationellt system för kunskapsbedömning” såg DO positivt på förslaget att genomföra en försöksverksamhet och påtalade vikten av att i utvärderingen analysera effekterna för elever oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. DO anser att det är viktigt att en sådan uppföljning och analys genomförs även en period efter att de digitala nationella proven har implementerats.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Lindgren efter föredragning av utredaren Magdalena Sievers.

Lars Lindgren, chef för utveckling- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 juni 2023
Till toppen