Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Från delar till helhet - Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Beslut i detta ärende (DO 2023/1003) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av utredaren Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Cecilia Narby deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 maj 2023