Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över SOU 2023:2.

DO avstår från att lämna synpunkter på utredningens förslag.

Beslut i detta ärende (DO 2023/1407) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredaren Ragnar Andersson. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Karolina Windell deltagit.

Lars Lindgren, chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 maj 2023