Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolverkets förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå

Diskrimineringsombudsmannens (DO) yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s uppdrag och verksamhetsområde. DO lämnar därför enbart synpunkter på vissa av ämnesplanerna för de gymnasiegemensamma ämnen för gymnasiesärskolan, samt en övergripande kommentar gällande behörighetsföreskrifterna. DO avstår från att yttra sig över föreslagna programstrukturer och konsekvensutredningarna.

DO:s synpunkter angående ämnesplaner

DO:s yttrande är avgränsat till ämnesplanerna för de gymnasiegemensamma ämnen för gymnasiesärskolan som bedöms som mest relevanta för DO:s verksamhetsområde, på motsvarande vis som vid DO:s tidigare yttrande över ämnesplanerna för gymnasieskolan.[1]

Samhällskunskap

DO ser positivt på att det i det nu aktuella förslaget till ämnesplan för gymnasiesärskolan ingår ”principen om likabehandling, däribland skydd mot diskriminering” samt ”samhällsförhållanden och rättigheter utifrån diskrimineringsgrunderna” i det centrala innehållet.

Historia

DO vill framföra att ämnesplanen, utöver de nationella minoriteterna och samer som urfolk, också bör behandla andra grupper som har utsatts för diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning ur ett historiskt perspektiv. DO noterar att detta saknas i förslaget och vill också påpeka att samer som urfolk inte nämns i denna ämnesplan.

Idrott och hälsa

DO ser positivt på att det i det nu aktuella förslaget till ämnesplan för gymnasiesärskolan står att ”undervisningen ska utformas så att alla kan delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.”

DO:s synpunkter angående behörighetsföreskrifter

Remissen omfattar förslag till föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för att undervisa i vissa ämnen i gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan, samt föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.

DO vill i sammanhanget framhålla att kunskap om diskriminering och diskrimineringslagen är en viktig del av lärares kompetens.[2]

Beslut i detta ärende (DO 2023/490) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredaren Emma Wilén.

Lars Lindgren, chef för utvecklings- och analysenheten[1] LED 2022/75
[2] DO har tidigare framfört samma synpunkt till Skolverket och Utbildningsdepartementet LED 2018/168, LED 2019/473, LED 2019/120,

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 mars 2023