Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande

Diskrimineringsombudsmannen (DO), har anmodats att yttra sig över Ds 2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande, U2022/03966. DO:s remissvar är avgränsat till de frågor som berör DO:s uppdrag.

DO har i huvudsak inga synpunkter på utredningens förslag. DO vill dock lyfta frågan om att personer som erhållit ersättningar som till exempel sjukpenning och föräldrapenning under vissa förutsättningar inte får del av omställningsstudiestödet. Kvalificeringsvillkoren och föreslagna begränsningar i möjligheten att tillgodoräkna sig till exempel föräldrapenning skulle kunna ha en diskriminerande effekt i förhållande till kön.

Beslut i detta ärende (DO 2022/5033) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredaren Ragnar Andersson. I den slutliga handläggningen har sektionschefen, Karolina Windell deltagit.

Lars Lindgren, chef för utvecklings-och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 april 2023