Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns familjeliv

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utredning.

DO välkomnar utredningens förslag om att ”mor”, ”far” och ”förälder” enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken ersätts med ”förälder” och att föräldrabegreppet därmed blir könsneutralt.

Utredningen föreslår att det ska kunna genomföras en rättsgenetisk undersökning när det inte är känt eller är oklart vem som har fött barnet. Det är i regel känt vem det är som fött ett barn och därmed är att anse som förälder till barnet. Utredningen konstaterar att det i princip bara är när barnet har invandrat till Sverige och saknar tillförlitlig dokumentation som kan styrka vem som har fött barnet som det skulle kunna bli aktuellt att genomföra en rättsgenetisk undersökning. DO vill understryka vikten av att rättsgenetiska undersökningar endast används i de fall där det är absolut nödvändigt för att kunna tillgodose barnets rätt att få klarhet om sitt ursprung. I annat fall skulle det kunna finnas risk för diskriminering av berörda personer som har samband med etnisk tillhörighet.

I övrigt har DO inga synpunkter på utredningens förslag utifrån ett diskrimineringsrättsligt perspektiv.

Beslut i detta ärende (DO 2022/2427) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av utredaren Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Cecilia Narby, enhetschefen Lars Lindgren och experten Tarik Qureshi deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 april 2023