Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över promemorian Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet (Ds 2022:21).

DO yttrar sig över förslaget med utgångspunkten i DO:s uppdrag, se 1 § lagen om Diskrimineringsombudsmannen. Det ska särskilt uppmärksammas att DO:s möjlighet att utöva tillsyn över vissa offentliga verksamheter som omfattas av promemorians förslag är begränsad till bemötandefrågor, se 2 kap. 17 § diskrimineringslagen. (För ytterligare information, se DO:s remissyttrande över SOU 2021:94 Ett utökat skydd mot diskriminering.)

DO noterar att det finns en reglering om icke-diskriminering och grundläggande rättigheter vid behandling av personuppgifter i artikel 5 i de båda förordningarna. DO har även noterat att skyddet mot diskriminering beaktats genom promemorians hänvisning till bland annat 1 kap. 9 § regeringsformen och 5 § andra stycket förvaltningslagen.

Med dessa noteringar har DO inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (DO 2022/2592) har fattats av enhetschefen Karin Ahlstrand Oxhamre efter föredragning av processföraren Sofie Haggård Larsson.

Karin Ahlstrand Oxhamre, enhetschef

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 december 2022