Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vår demokrati – värd att värna varje dag

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som berör DO:s uppdrag och verksamhetsområde.

DO:s utgångspunkt är att det är angeläget att värna demokratins framtida utveckling i Sverige. DO delar kommitténs inställning att principen om icke-diskriminering och om människors lika rättigheter och möjligheter är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle.

DO menar att de åtgärder som regering och riksdag vidtar i demokratifrämjande syfte ska vara effektiva och kunna förväntas bidra till en positiv utveckling. DO ställer sig tveksam till om de förslag som kommittén presenterar avseende myndigheters verksamhet och inom utredningsarbetet skulle kunna leda till någon påtaglig förändring till det bättre.

DO ställer sig positiv till förslaget om att ge Skolverket i uppdrag att förtydliga skolans demokratiuppdrag genom rekommendationer, allmänna råd och vägledande material.

Avslutningsvis vill DO framhålla behovet av en mer fördjupad problembeskrivning baserat på identifierade risker och utmaningar för demokratin i Sverige och förslag som tar sikte på att motverka dessa.

Beslut i detta ärende (DO 2022/1953) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av utredaren Katarina Rouane. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Cecilia Narby, enhetschefen Lars Lindgren och experten Tarik Qureshi deltagit

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 november 2022