Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Utkastet till lagrådsremiss: Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utkast till lagrådsremiss. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som berör myndighetens verksamhetsområde.

DO tillstyrker förslaget då det bedöms bidra till att stärka tillgången till lika rättigheter och möjligheter inom socialtjänsten för både vuxna och barn i behov av skyddat boende. Vidare bedöms förslagen bidra till att barns rätt till hälso- och sjukvård samt utbildning stärks. DO anser också att förslagen är positiva ur ett jämställdhetsperspektiv.

Beslut i detta ärende (DO 2022/2546) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Anna Ericsson.

Lars Lindgren, chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 november 2022
Till toppen