Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Översyn av JO-ämbetet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över utredningsbetänkandet Översyn av JO-ämbetet (2021/22: URF2).

DO tillstyrker utredningens bedömning att inte föreslå en ändring gällande DO:s tillsynsområde eller befogenheter i förhållande till JO. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på övriga förslag i utredningen.

Beslut i detta ärende (DO 2022/1325) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av processföraren Sofie Rykowski. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Karin Ahlstrand Oxhamre och experten Tarik Qureshi deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsmannen

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 november 2022