Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande.

Av utredningen framkommer att män tar ut cirka 40 procent och kvinnor cirka 60 procent av den tillfälliga föräldrapenningen, vilket enligt Försäkringskassans definition mer eller mindre anses vara jämställt. DO menar dock att ett sådant uttag av föräldrapenningen inte kan betraktas vara jämställt. En del av utredningens uppdrag har handlat om att lämna förslag som syftar till att göra uttaget av tillfällig föräldrapenning mer jämställt mellan kvinnor och män. DO anser, precis om utredningen, att det finns flera anledningar att fortsätta arbetet att sträva mot en mer jämställd användning av försäkringen.

Det är mot denna bakgrund anmärkningsvärt att utredningen inte lämnar fler förslag på hur detta ska uppnås mer än att Försäkringskassan ska fortsätta med sina informationsinsatser. DO är positiv till att Försäkringskassan fortsätter med sina informationsinsatser men ställer sig frågande till hur det är tillräckligt för att kunna uppnå ett jämställt uttag.

DO noterar att begreppsanvändningen på området inte är helt harmoniserad och könsneutral. DO vill i sammanhanget därför påtala vikten av att i samband med översyn av lagstiftningar också passa på att göra nödvändiga justeringar i denna riktning.

Beslut i detta ärende (DO 2022/1298) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Ulrika Bertilsson.

Lars Lindgren, chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 oktober 2022