Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria.

DO har utifrån sitt uppdrag och verksamhetsområde inga synpunkter på de konkreta förslagen i promemorian som syftar till att öka möjligheterna för elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan att läsa på en högre nivå och gå fram i snabbare studietakt.

DO hade dock önskat ett mer utförligt resonemang om hur de särskilt begåvade eleverna ska upptäckas på ett likvärdigt sätt. I promemorian beskrivs (på sid 51–52 samt sid 54) att det inte finns någon enhetlig definition av gruppen, att de flesta av de särskilt begåvade eleverna kan återfinnas bland de mer generellt högpresenterande eleverna – men inte alltid, samt att det finns särskilt begåvade elever som har hög frånvaro från skolan. DO menar att det finns risk för att vissa särskilt begåvade elever kan missas av skolan av skäl som kan ha samband med någon av de i diskrimineringslagen (2008:567) skyddade diskrimineringsgrunderna, exempelvis etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och kön.

Skolverket föreslås i promemorian att få i uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med att ge elever som lätt når målen för utbildningen den ledning och stimulans de har rätt till. DO anser att det inom ramen för detta uppdrag också bör ingå att ge skolorna vägledning i hur de säkerställer att alla elever som tillhör målgruppen verkligen upptäcks och att skolorna tillgängliggör möjligheten att läsa i snabbare takt och på högre nivå på ett likvärdigt sätt oavsett diskrimineringsgrund.

Beslut i detta ärende (DO 2022/1576) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Katarina Rouane.

Lars Lindgren, chef Utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022