Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Europaparlamentets lagstiftningsresolution med förslag till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående lagstiftningsresolution. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som berör DO:s uppdrag och verksamhetsområde.

I Europaparlamentets lagstiftningsresolution med förslag till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet föreslås bland annat att ”Jämställdhet ska uppnås beroende på medlemsstaternas valsystem och under alla omständigheter i den unionsomfattande valkretsen genom användning av varvade listor eller kvoter, utan att man inkräktar på icke-binära personers rättigheter.”

Att införa krav på användande av kandidatlistor som är varvade eller har vissa kvoter är problematiskt utifrån ett diskrimineringsperspektiv. Frågor som rör föreningars och politiska partiers inre liv omfattas visserligen inte av diskrimineringslagens bestämmelser. DO vill dock i sammanhanget ändå uppmärksamma att diskrimineringslagen inte ger något utrymme för den form av positiv särbehandling som, om DO förstår förslaget korrekt, föreslås i lagstiftningsresolutionen.

Avslutningsvis vill DO framföra att det, mot bakgrund av att det i remissunderlaget saknas en analys av vad förslaget skulle få för konsekvenser i en svensk kontext bland annat när det kommer till vilka eventuella förändringar i grundlag eller annan lagstiftning förslaget kan komma att kräva, är svårt att helt överblicka effekten av ett genomförande av förslaget. DO har därför inga ytterligare synpunkter på lagstiftningsresolutionen.

Beslut i detta ärende (DO 2022/1295) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av utredaren Björn Brodin. I den slutliga handläggningen har också chefen för utvecklings- och analysenheten Lars Lindgren, chefen för utvecklingssektionen Cecilia Narby och experten Tarik Qureshi deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 30 mars 2023
Till toppen